اله دادیان

نام: 

آقای

محل خدمت: 

امور مالی

شماره فکس: 

۵۲۲۳۵۵۳۱

سمت: 

مسئول امور مالی

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۶۱