بگی

نام: 

علی اکبر

محل خدمت: 

روابط عمومی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۹۳۵۹

شماره فکس: 

۳۶۶۹۹۳۵۷

واحد: 

سمت: 

مسئول آموزش کارکنان و تکریم ارباب رجوع

شماره تلفن داخلی: 

۹۶۹۷