امیدی

نام: 

حسن

محل خدمت: 

معاونت پشتیبانی دانشکاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۷۲۲۴

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۷

سمت: 

مسئول دفترمعاونت توسعه

شماره تلفن داخلی: 

۹۶۰۰