اعلایی

نام: 

دکتر علی

محل خدمت: 

ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۷۷۲۷۷۴

شماره فکس: 

۵۷۷۷۲۷۷۴

سمت: 

رییس

شماره تلفن داخلی: 

۲۷۸