بهزاد حیدریان

نام: 

جناب آقای مهندس

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۷۳۳۲

شماره فکس: 

**

پست الکترونیک: 

**

سمت: 

مسئول روابط عمومی شبکه

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۲