اکبری

نام: 

لیلا

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۰۲

پست الکترونیک: 

l_akbari@nm.mui.ac.ir

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۰۲