اعرابی

نام: 

دکتر اکرم

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۱۰

پست الکترونیک: 

aarabi@nm.mui.ac.ir

سمت: 

مدیرگروه اتاق عمل

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۱۰