امامی

نام: 

آقای

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

مسئول امور مالی

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۱