علیجانی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

کارشناس اداره تعالی

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۸