آباده ای

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

پرسنل تدارکات

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۸