امینی

نام: 

آقای

محل خدمت: 

خدمات پشتیبانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۹۶۰

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۶۳

سمت: 

سرپرست

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۶۰