امامی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

کارشناس واحد توزیع و نگهداشت نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

شماره تلفن داخلی: 

۲۸۴