امینی

نام: 

خانم دکتر

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

مسئول اداره خدمات درمانی و حاکمیت بالینی

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۹