اکبری

نام: 

ماشاله

محل خدمت: 

بهداشت محیط

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۲۲۰۱۴

شماره فکس: 

۵۴۲۲۷۴۷۴

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۹