اشرفی

نام: 

رضا

محل خدمت: 

مبارزه با بیماری ها

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۲۷۴۷۷

شماره فکس: 

۵۴۲۲۷۴۷۴

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۶