یوسفی فرد

نام: 

حسن

محل خدمت: 

حراست-روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۲۴۵۰۷

شماره فکس: 

۵۴۲۲۴۵۰۷

شماره تلفن داخلی: 

۱۲۴