حجازی

نام: 

ملک سادات

محل خدمت: 

واحد شکایات مواد غذایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۵۴۷۹۵۹

شماره فکس: 

۳۶۵۴۷۹۹۳

سمت: 

مسئول واحد شکایات مواد غذایی

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۰