رادفر

نام: 

دکتر محمد

محل خدمت: 

واحد شکایات دارویی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۵۴۷۹۵۸

شماره فکس: 

۳۶۵۴۷۹۹۳

سمت: 

کارشنا دارویی

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۴