اسفندیاری

نام: 

دکترزهرا

محل خدمت: 

مسئول واحد تحقیق و توسعه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۵۴۷۹۵۰

شماره فکس: 

۳۶۵۴۷۹۹۳

سمت: 

مسئول واحد تحقیق و توسعه

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۳