جهانمرد

نام: 

مهندس الهام

محل خدمت: 

مدیرت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۵۴۷۹۹۰

شماره فکس: 

۳۶۵۴۷۹۹۳

سمت: 

مدیر آزمایشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۰