احمدی

نام: 

دکتر لیلا

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۲۹

سمت: 

کارشناس گروه

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۲۹