صبوری

نام: 

محسن

محل خدمت: 

حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۵۴۷۹۵۶

شماره فکس: 

۳۶۵۴۷۹۵۶

سمت: 

مسئول حراست

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۹۲۴۸۳۷