دست پاک

نام: 

محمد رضا

محل خدمت: 

اداره فرهنگی

سمت: 

مسئول فوق برنامه

شماره تلفن داخلی: 

۴۵۷۲