اسماعیلی

نام: 

حیدر علی

محل خدمت: 

نگهبانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۶۰۶۰-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

نگهبان

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۱ و ۳۱۲