سلطانیان

نام: 

عباس

محل خدمت: 

انبار

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۶۰۶۰-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارمند

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۴