احمدی

نام: 

حسن

محل خدمت: 

انبار - نقلیه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۸۸۸۶۷

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارمند

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۴ - ۲۰۲