امینی

نام: 

کمال

محل خدمت: 

امور اداری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۶۶۸۹۵

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

مسئول تشریفات

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۵