آشوری

نام: 

آقای

محل خدمت: 

مرکز تلفن

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۱۱۰۱

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۰