قائم مقامی

نام: 

سید مهدی

محل خدمت: 

امورمالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۸

سمت: 

انباردار-امین اموال

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۸