احمدرضا کاظمی

نام: 

آقای

محل خدمت: 

حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۱۱۰۸

شماره فکس: 

۳۷۴۲۱۱۰۸

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۵