اپراتور

محل خدمت: 

مرکز تلفن

شماره تلفن مستقیم: 

۳۳۴۵۷۶۷۰-۳

شماره فکس: 

۳۳۴۵۸۸۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۰