آبتین

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

بهداشت مدارس

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۱۰۰۲

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارشناس

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۲