دکتر احمدیان

نام: 

مهشید

محل خدمت: 

مبارزه با بیماریها

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۶۶۸۹۶

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

مسئول غیر واگیر

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۵