اختر

نام: 

اسماعیل

محل خدمت: 

مبارزه با بیماریها

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۸۵۶۵۸

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارشناس

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۲