ارباب

نام: 

پرند

محل خدمت: 

سلامت خانواده و جمعیت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۶۰۶۰-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارشناس

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۸