انصاری پور

نام: 

صدیقه

محل خدمت: 

گروه گسترش شبکه ها

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۸۵۶۱۸-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۷۱۰۰۵

سمت: 

کارشناش مسئول بهورزی

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۷