یکپائی

نام: 

عظیمه

محل خدمت: 

مدیریت بلایا

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۶۲۲۰۸۵

شماره فکس: 

۴۲۶۳۰۲۵۵

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۹