امید

نام: 

محمدعلی

محل خدمت: 

ساختمان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۶۲۹۴۲۱

شماره فکس: 

۴۲۶۳۰۲۵۵

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۰