انصاری

نام: 

دکتر محمد باقر

محل خدمت: 

داروخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۳۵۵۵۳۳

شماره فکس: 

۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۳