اعراب

نام: 

سعید

محل خدمت: 

کارگزینی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۳۵۰۴۰۰

شماره فکس: 

۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹

شماره تلفن داخلی: 

۳۴۲