شفیعی

نام: 

مهندس فرهاد

محل خدمت: 

رایانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۳۰۰۳۸

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۶۴