باقری

نام: 

جمشید

محل خدمت: 

درآمد

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۳۵۱۸۱

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۳