کریمی

نام: 

قاسمعلی

محل خدمت: 

تدارکات

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۶۱