عزیززاده

نام: 

فریبرز

محل خدمت: 

مددکاری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۳۵۱۶۸

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۵