وکیلی

نام: 

حسین

محل خدمت: 

روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۳۵۱۶۸

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۲