قاسمی

نام: 

مریم

محل خدمت: 

دفتر پرستاری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۳۵۰۷۲

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۸