احمدی

نام: 

دکتر مرتضی

محل خدمت: 

مدیریت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۱۰۱۸

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

سمت: 

مدیر

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۸