ابراهیمیان

نام: 

دکتر قدرت اله

محل خدمت: 

ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

شماره فکس: 

۳۷۴۲۷۰۴۳

سمت: 

رییس

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۹