اتاق سوپروایزر

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۳۲۰۸۵

شماره فکس: 

۴۲۲۳۲۲۰۰

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۱