امید

نام: 

آقای

محل خدمت: 

روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۶۴۳۰۰۰

شماره فکس: 

۳۵۸

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۸