اسدالهی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

جمعدار اموال

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۶۴۳۰۰۰

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۵